SATUARIO SMOKE

SATUARIO SMOKE
  • ORIGIN: INDIA
  • SIZE: 24″X24″
  • SERIES: SATUARIO
  • TYPOLOGY: FLOOR TILE
  • LOOK: MARBLE
  • FINISH: POLISHED
  • COLOR: WHITE
  • TYPE OF PIECE: BASE
  • ANTI-SLIP: NO
  • RECTIFIED: YES